Archive

Posts Tagged ‘инвестиции’

Процес інвестування: вимоги та очікування

January 26th, 2013
Comments Off on Процес інвестування: вимоги та очікування

Етапи розгляду інвестиційного проекту

 • Розгляд інвестиційної пропозиції
 • Due diligence проекту
 • Підписання договорів

Інвестиційна пропозиція

 • 1-2 сторінки executive summary
 • 1-2 сторінки опис проекту
 • Короткий опис ринку – тенденції, гравці, конкуренти
 • Конкурентні переваги компанії/проекту
 • Необхідні фінанси – суми та строки
 •  Джерела фінансування – власний капітал, банківські кредити, акціонерний капітал
 •  Менеджмент – досвід реалізації та розвитку схожих проектів
 •  Найголовніше на цьому етапі – показати основні переваги проекту та команди без зайвих деталей – деталі знадобляться пізніше
 • Логічне завершення цього етапу – підготовка внутрішнього документу (концепція проекту) та затвердження його менеджментом.
 • «Зелене світло» – початок етапу 2

Due Diligence

 • Детальне вивчення проекту – на цьому етапі команда працює з клієнтом та отримує детальну інформацию про компанію та проект, в тому числі:
 • Стратегію компанії
 • Стратегію проекту
 • Фінансову звітність
 • Стан ринку
 • Менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Юридичну структуру та інші юридичні питання, в тому числі пов’язані з існуючими та майбутніми заставами
 • Питання охорони навколишнього середовища та охорони праці

Результат – звіти певних осіб, на підставі яких готується інший внутрішній документ. Після затвердження – перехід до етапу 3.

Підписання договорів та видання інвестиції

Під час попереднього етапу юристи готують пакет документів для підписання (залежить від структури угоди)

 • Кредитний договір та/чи акціонерна угода
 • Договори застави
 •  Інші договори (наприклад, гарантїї)

Після узгодження – підписання, прес-конференція, банкет, фуршет та отримання грошей на реалізацію.

Финансы

Розрахунок макроекономічних показників

January 26th, 2013
Comments Off on Розрахунок макроекономічних показників

Розрахунок ВВП

 • Зазвичай ВВП розраховується на основі багатьох показників
 • Питання полягає в тому, як агрегувати  індивідуальні показники
 • Найчастіше використовують ціни базового року:
 • Проблема виникає, коли відносні ціни змінюються

Зміна відносних цін

 • Темпи зростання реального ВВП змінюються залежно від вибору базового року у результаті  зміни  відносних цін, оскільки складові ВВП зростають різними темпами
 • Якщо попит на товари, відносна ціна яких знижується, зростає темпами вищими за середні, зважування за старими цінами призводитиме до вищої оцінки темпів зростання ВВП, ніж за умови використання недавніх даних

–      дуже характерно для ІТ-товарів, попит на які зростає швидкими темпами, тоді як відносні ціни на них відчутно падають

Як вирішити проблему?

 • Зміни цін містять важливу інформацію для оцінки ВВП
 • Органи статистики намагаються розв’язати цю проблему

–      В ряді країн органи статистики використовують або ланцюговим методом, або регулярно змінюють базовий рік національних рахунків

Аналіз макроекономічних показників: календарні особливості

 • Аналіз показників (місячних, квартальних) при їх порівнянні до такого ж періоду попереднього року можуть не виявити зміну в динаміці
 • Оцінка зміни до попереднього періоду (місяця, кварталу) вимагає корегування на сезонність + додається більший шум
 • Також слід враховувати “календарні наслідки” (зокрема різну кількість робочих днів у періоді)

Потенційний ВВП

 • Потенційний ВВП рівень виробництва, при якому фактори виробництва використовуються в повному обсязі
 • Використовується для:

–      середньострокового прогнозування реального ВВП,

–      оцінки наявності інфляційного тиску в найближчий перспективі

Підходи щодо оцінки потенційного ВВП

Потенційний ВВП не є спостережуваним

–      використовують кілька підходів для його оцінки:

–     Часові тренди

–     Статистичні фільтри (Hodrick-Prescott Filter, Band-Pass Filters тощо)

–     Підхід на основі виробничої функції

В цілому, оцінка потенційного ВВП є економетричним завданням

Розрив виробництва

 • Різниця між фактичним та потенційним рівнем ВВП
 • Оцінка місця економіки у бізнес циклі
 • Важливо для монетарної та фіскальної політики

Аналіз розриву виробництва

Коли фактичний ВВП перевищує потенційний (додатний розрив виробництва (output gap)

Û    можна говорити про обмеженість можливості подальшого розширення пропозиції, що  стримує зростання та спричиняє інфляційний тиск

НБУ варто повернутись до жорсткої монетарної політики

Уряду варто утриматись від значного розгортання бюджетних видатків

Споживання та заощадження

 • Споживачі розподіляють споживання впродовж життя таким чином, щоб максимізувати корисність протягом життєвого періоду
 • Розуміння поведінки, яка лежить в основі споживання набагато складніша за Кейнсіанську функцію споживання*

*Кейнсіанська функція споживання: С = С* + с*DI (C – споживання, С* – автономне споживання, с – гранична схильність до споживання, DI – наявний доход).

Що визначає рішення: споживати чи заощаджувати:

 • Очікування майбутнього доходу
 • Невпевненість у майбутньому доході
 • Оцінка економічної ситуації
 • Можливість відкладати споживання певних товарів / послуг
 • Можливості та умови запозичень на фінансових ринках

Очікування та поточне споживання

Як зміниться споживання, якщо:

 • очікується постійне зростання доходів порівняно до попереднього періоду?
 • очікується одноразове (або протягом певного періоду) зростання доходу (тобто відбудеться повернення доходу на попередній рівень)?
 • очікуються вищі доходи протягом певного періоду, після чого відбудеться їх зниження, а потім повернення до поточного рівня?

Як змінюватимуться заощадження?

Роль невизначеності

 • Підвищена невизначеність щодо майбутніх доходів

–          обмежена можливість запозичувати кошти, призводить до більшого рівня заощаджень, вмотивованих відчуттям перестороги

 • Небажання прийняти ризик разом і висока невизначеність призводять до більшого рівня заощаджень

Споживання та недосконалість фінансових ринків

Обмеження обумовлені:

 • Можливістю залучати додаткові фінансові ресурси
 • Великою різницею між процентною ставкою по депозитах та кредитах
 • Структурними змінами на фінансових ринках, що насамперед впливатиме на поведінку щодо заощадження

Фактори, що визначають споживання приватного сектору

 • рівень наявного доходу
 • процентна ставка, що відображає відносну ціну між поточним та майбутнім споживанням
 • багатство
 • розподіл доходу
 • характер доходу (постійний чи тимчасовий)

Фактори, що визначають рівень споживання (заощадження)

Cp = f (YD*, NW, tr, Xі),

Cp –       споживання

YD* –    середній поточний та очікуваний в майбутньому наявний доход домогосподарств

NW –    чисте багатство (накопичені заощадження; зазвичай               розраховується шляхом додавання вартості активів  (грошей, цінних паперів, нерухомості тощо)

tr – реальна відсоткова ставка

Xі – інші пояснюючі змінні

Визначення споживання

Наявний доход

YD = Y – Tn,

YD – наявний доход приватного сектору

Y – ВВП

Tn – чисті податки, відрахування із заробітної плати, сплата відсотків за кредитами

Використання наявного доходу

YD = Cp + Sp,

Cp – споживання

Sp – заощадження

Норма заощадження: вплив демографічних чинників

 • Норма заощаджень змінюється на різних етапах життя ® сукупний рівень заощаджень змінюється в періоди демографічних змін
 • Структурні зміни, що впливають по-різному на різні вікові групи, впливатимуть на поведінку щодо заощадження

Фактори що впливають на інвестиційні рішення

 • Відповідно до теоретичних моделей рівень інвестицій залежить від норми прибутку. Разом з тим, домінуючим чинником для інвесторів можуть бути не їх міркування про норму прибутку, а очікування щодо майбутніх обсягів реалізації. Суб’єктивізм, який лежить в основі впевненості інвестора та його очікувань, обумовлює складність кількісної оцінки
 • Обсяг інвестицій також залежатиме від вартості фінансових ресурсів (зокрема реальної відсоткової ставки)
 • Інвестори зважатимуть на рівень інфляції, який свідчитиме про невизначеність бізнес середовища – високий рівень інфляції, або значне збільшення норми прибутку скоріш за все означатиме низький рівень інвестування

Фактори, що визначають рівень інвестицій

RIt = f (D RYt , RYt-1, rt, pt),

RI –        реальні інвестиції

DRY–  зміна обсягу ВВП

RY –       реальний ВВП

r –          реальна відсоткова ставка

p –         рівень інфляції

Попит на капітал

 • Інвестиції залежать від попиту на капітал (capital stock)
 • Бажаний рівень капіталу (К*) – граничний продукт капіталу = граничним витратам ([ Y= f(A, L, K)])
 • (К/Y)*  прямо залежить від:

–      Еластичності заміщення між капіталом і працею

–      Часткою доходу, яка надходить власнику капіталу

 • Обернено залежить від:

–      Реальної відсоткової ставки

–      Ставки амортизації

–      Податку на капітал

 • В довгостроковій рівновазі (steady state):

–      (K/Y) = const

тобто темпи зростання капіталу та ВВП – однакові

 • Kt = I + (1 – δ)*Kt-1        =>    Kt – Kt-1 = I – δKt-1
 • I/Kt-1 = ΔK/Kt-1 + δ
 • ΔK/Kt-1 = const в рівновазі
 • I/Kt-1 = g + δ (gтемп зростання реального ВВП)

Інвестиції в рівновазі:

I/Y  = (g + δ)*(K/Y)t-1/(1+g)

Зміна рівноважного відношення капіталу до ВВП

 • Зміна в реальній вартості капіталу через зміну цін, вартості фінансування, цін інших факторів виробництва, оподаткування
 • Структурні зміни в економіці
 • Зміна технологій (часто може мати нейтральний вплив на співвідношення)
 • Зміни в рівні людського капіталу, тощо

Інвестиції не у стані рівноваги

К < K*

Темпи зростання капіталу залежатимуть від:

–      Витрат до пристосування

–      Рівня невизначеності

–      Доступність фінансування

К > K*

Чому інвестиції далі здійснюються?

Финансы , , ,

Інвестиційний таймінг

March 1st, 2012

Інвестиційний таймінг, як ефективний інструмент управління ризиками компанії

 • Що це таке?
 • Це – планування наших фінансових дій у майбутньому з метою досягнення найкращих довгострокових результатів
 • Це – складання стратегії наших дій у майбутньому в залежності від того, які сигнали з ринків ми будемо отримувати
 • Чому можливість очікування з остаточним прийняттям рішення може мати велику вартість?

Можливість очікування

 • Старт інвестицій – це одружитись на своїй ідеї, довгострокове рішення, певні зобов’язання
 • Чому люди на заході одружуються в середньому у віці 27-35 років?
 • Вони користаються опціоном очікувати:

1) може ми знайдемо кращого партнера по життю;

 2) можливо мій теперішній партнер не є таким хорошим, як здається зараз, – “час покаже”

“Час покаже ”

 • Можливість очікувати – це дуже цінна можливість, яку ми часто ігноруємо в житті
 • Згадаємо 2007-2008 рр. Якби почекав з інвестиціями у будинок, не купив нового бізнесу, то зараз був би вдвічі багатшим
 • В яких умовах можливість очікувати є найбільш цінною?

Непередбачуваність та цінність від очікування

 • Що більш непередбачуваними є наслідки від наших, то ціннішим є опціон “інвестиційного таймінгу”
 • Чому зараз 70% інвесторів тримають кеш в інвестиційному портфелі  у розмірі 60%-70%?
 • Чому “не йдуть” інвестиції в Україну, навіть якщо очікувана прибутковість інвестиційних проектів є надзвичайно великою?

Якщо у вас є цікаві інвестиційні можливості зараз в час великої невизначеності, то не поспішайте

Вони мають додаткову цінність з точки зору можливості очікувати

Навіть, якщо вартість бізнесу стрімко падає, але є велика невизначеність щодо майбутнього, то вартість бізнесу є вищою від його теперішньої вартості, якщо врахувати можливість чекати!

Підтримувати опціон на чекання коштує грошей.

Консалтинг, Финансы