Archive

Posts Tagged ‘активы’

Діяльність фондів прямого інвестування

August 18th, 2013
Comments Off on Діяльність фондів прямого інвестування

Фонди прямого інвестування – як це працює

 • Інвестори вкладають капітал в інвестиційний фонд (партнерство)
 • Компанія з управління активами веде роботу – знаходить об’єкти для інвестування та управляє активами
 • Інвестори сплачують фіксовану ставку за управління капіталом (1-2.5%)
 • Інвестування відбувається протягом 5 років; ліквідація протягом наступних 5 років

Джерела фінансування фондів

 • Пенсійні фонди (корпоративні та державні)
 • Банки
 • Страхові компанії
 • Академічні установи та фундації
 • Урядові агенції/міжнародні фінансові установи
 • Приватні особи

Складність управління інвестиційним портфелем

 • Правильний баланс портфелю
 • За галузями / секторами
 • За стадіями розвитку бізнесу
 • За співвідношенням ризик / повернення
 • Управління 10 – 20 компаніями одночасно
 • Інвестиційні професіонали мають всі повноваження і відповідальність
 • Штат та виділення ресурсів базується на визначенні того, де ми можемо мати найбільший вплив

Інвестиційний процес

Пошук об’єктів Due Diligence Структурування Додана вартість Вихід
Дослідження секторів;

Незалежні від інвестиційних банкірів, бо є власна розгалужена мережа бізнес контактів.

Підтвердження  припущень.

Визначення драйверів вартості.

Оцінка топ менеджменту

Постановка  цілей.

Корпоративне управління.

Фінансовий інжиніринг.

Узгодження інтересів.

 

Перші 100 днів.

Найкращі бізнес практики.

Нереалізований потенціал прибутків.

Рекрутинг.

Залучення додаткового фінансування.

Моніторинг основних показників.

Розпочинаємо     рано.

Демонструємо гнучкість та інноваційність.

Ніколи не зупиняємось.

 

Інвестиційна стратегія, спрямована на зростання компаній

 • Лідерство на ринку
 • Вражаючі фінансові та операційні результати
 • Залучення додаткових кредитів та капіталу для органічного зростання та/або поглинання
 • Безперервне зростання
 • Прибутковий вихід

Що необхідно для досягнення успіху

 • Бути активним у знаходженні компаній, управлінні та виході із них
 • Не спостерігати, а створювати вартість
 • Працювати над виходом весь час
 • Підтримувати баланс портфелю
 • Мати доступ до ресурсів/фахівців, що створюють вартість

Критерії для інвестування

 • Компанія, що здійснює діяльність у галузі зі значним потенціалом зростання та прибутковості
 • Наявність незадоволеного ринкового попиту
 • Сприятливі демографічні та соціально-економічні тенденції
 • Доступ до сировинної бази та споживачів
 • Високопрофесійна управлінська команда
 • Наявність досвіду роботи у періоди зростання та спаду
 • Узгоджені інтереси між всіма акціонерами

Процес та часові рамки укладання угоди

 • Попередній аналіз                                                                     
 • Надання компанією загальної інформації про фінансову та операційну діяльність
 • Проведення інтерв’ю з топ-менеджерами
 • Узгодження оцінки вартості компанії  та засад корпоративного управління
 • Фахівці та незалежні експерти проводять аналіз юридичних, фінансових, стратегічних та операційних аспектів діяльності компанії
 • Завершення аналізу юридичної документації
 • Розробка плану дій на перші 100 днів
 • Створення Ради Директорів, бажано з незалежними членами
 • Обговорення основних умов угоди                   
 • Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності (due diligence)                     
 • Укладання угоди

Створення вартості

 • Формування довгострокової бізнес-стратегії;
 • Формування стратегії управління людськими ресурсами;
 • Консультування з питань маркетингу та покращення якості продукції;
 • Залучення експертів світового класу у відповідних галузях;
 • Передача передового досвіду фінансового управління, допомога у розбудові ІТ-інфраструктури та впровадженні новітніх підходів в галузі зв’язків із громадськістю;
 • Залучення додаткового капіталу, в тому числі від міжнародних фінансових установ;
 • Узгодження інтересів між усіма зацікавленими сторонами: менеджментом та існуючими власниками;
 • Підготовка компанії до продажу або IPO (найкращі міжнародні практики в галузі менеджменту та звітності, прозорість, проведення аудитів, корпоративне управління тощо).

Використовуємо можливості під час кризи

 • Залучили фінансування для покращення конкурентного позиціонування компаній після кризи
 • Ергопак – $7.9 млн. кредиту від ЄБРР для запуску нової лінії, online в квітні 2011
 • Керамейя – $10 млн. кредиту від ЄБРР для подвоєння потужностей, online в 2013
 • СК «Універсальна» – $10.6 млн. від ЄБРР до статутного фонду для розширення асортименту продукції
 • Платинум Банк – трансформували з іпотечного банку у роздрібну банківську платформу; органічне зростання поєднане з купівлею іншого банку, що призвело до подвоєння активів та розширення з 6 до 72 відділень
 • Євротек – змінили стратегію з органічного зростання/фінансування за рахунок кредитів на стратегію консолідації, що призвело до росту кількості магазинів з 7 до 67
 • Змінили стратегії розвитку компаній

Фокус на корпоративному управлінні та прозорості

Прогноз на майбутнє

 • Можливості для інвестування за розумною вартістю зростатимуть
 • Дефіцит капіталу на ринку продовжуватиметься
 • Міжнародні фінансові установи та експортні кредитні програми відіграватимуть основну роль
 • Швидкість відновлення регіону (і в СНД, і в ЄС) буде основною передумовою покращення ринку M&A.

Менеджмент, Финансы ,

Монетарні агрегати

January 26th, 2013
Comments Off on Монетарні агрегати

Відповідно до методологічних правил НБУ :

М0 – грошовий агрегат, що включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями

М1 грошовий агрегат  – це грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті

М2 грошовий агрегат  – це грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити

М3 грошовий агрегат  – це грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій

M3

M1

готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (М0)

192 665

переказні депозити в національній валюті

118 382

M2–M1

переказні депозити в іноземній валюті

51 912

інші депозити

у національній валюті

162 723

в іноземній валюті

156 120

M3–M2

цінні папери, крім акцій

у національній валюті

3 322

в іноземній валюті

391

Базове балансове рівняння монетарного огляду: активи = зобов’язанням

М2 =  NFA + NDA,

М2 – грошова маса

NFA – чисті зовнішні активи

NDA – чисті внутрішні активи

М2 =  NFA + NDC + OIN,

NDC – внутрішній кредит

OIN – інші статті, чисті

або

∆М2 =  ∆NFA + ∆NDC + ∆OIN

Зміна пропозиції грошей – аналіз на основі базового балансового рівняння монетарного огляду

∆М2 =  ∆NFA + ∆NDA

пропозиція грошей збільшується:

за наявності профіциту платіжного балансу, результатом чого є збільшення чистих зовнішніх активів

за умов розширення кредитування приватного сектору або сектору державного управління

Стерилізація – дії центрального банку, покликані нівелювати вплив дефіциту / профіциту платіжного балансу на пропозицію грошей

Грошовий мультиплікатор визначає, на скільки зростатиме пропозиція грошей (money supply) за певного рівня приросту грошовою бази (reserve money)

V = М2 / H

М2 – грошова маса

V – грошовий мультиплікатор

H – грошова база

Таким чином, пропозиція грошей може зростати або за рахунок  збільшення грошової бази (якщо мультиплікатор є постійним), або збільшення мультиплікатора.

mm =(с+1)/(с+r)

с – співвідношення готівки в обігу / депозити (CY/DEP)

r  – співвідношення резервів / депозити (R/DEP)

Центральний банк має вплив на r, встановлюючи вимоги до рівня резервів, а отже може змінювати таким чином грошовий мультиплікатор.

Останній також змінюватиметься, якщо змінюватиметься с, але це співвідношення фактично визначається економічними агентами, хоча органи грошово-кредитного регулювання можуть впливати на нього опосередковано через зміну процентної ставки по депозитах.

Раніше центральні банки проводили монетарну політику через вплив на пропозицію грошей.

Через суттєві коливання швидкості обертання грошей така монетарна політика була неефективної

В результаті банки почали використовувати короткострокові процентні ставки як інструмент впливу на економіку.

Експансійна монетарна політика – пропозиція грошей перевищує попит на гроші:

–      ↓ процентних ставок (за умови гнучких ставок)  Þ↑ зростання сукупного попиту

–      ціни ? виробництво ?

–     За наявності безробіття та невикористаних потужностей – велика ймовірність ↑ виробництва, інакше ↑ цін

–      Вплив на платіжний баланс може бути через: зміну внутрішнього попиту, внутрішніх цін або зміну процентної ставки.

Основні інструменти монетарної політики

Прямi:

–          контроль над процентними ставками

–          встановлення обмежень щодо кредитування

–          цільове кредитування центральним банком

Непрямi:

–          операції на відкритому ринку

–          норма обов’язкового резервування

–          операції центрального банку з рефінансування та визначення облікової ставки.

Финансы , ,