Home > Финансы > Монетарні агрегати

Монетарні агрегати

January 26th, 2013

Відповідно до методологічних правил НБУ :

М0 – грошовий агрегат, що включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями

М1 грошовий агрегат  – це грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті

М2 грошовий агрегат  – це грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити

М3 грошовий агрегат  – це грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій

M3

M1

готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (М0)

192 665

переказні депозити в національній валюті

118 382

M2–M1

переказні депозити в іноземній валюті

51 912

інші депозити

у національній валюті

162 723

в іноземній валюті

156 120

M3–M2

цінні папери, крім акцій

у національній валюті

3 322

в іноземній валюті

391

Базове балансове рівняння монетарного огляду: активи = зобов’язанням

М2 =  NFA + NDA,

М2 – грошова маса

NFA – чисті зовнішні активи

NDA – чисті внутрішні активи

М2 =  NFA + NDC + OIN,

NDC – внутрішній кредит

OIN – інші статті, чисті

або

∆М2 =  ∆NFA + ∆NDC + ∆OIN

Зміна пропозиції грошей – аналіз на основі базового балансового рівняння монетарного огляду

∆М2 =  ∆NFA + ∆NDA

пропозиція грошей збільшується:

за наявності профіциту платіжного балансу, результатом чого є збільшення чистих зовнішніх активів

за умов розширення кредитування приватного сектору або сектору державного управління

Стерилізація – дії центрального банку, покликані нівелювати вплив дефіциту / профіциту платіжного балансу на пропозицію грошей

Грошовий мультиплікатор визначає, на скільки зростатиме пропозиція грошей (money supply) за певного рівня приросту грошовою бази (reserve money)

V = М2 / H

М2 – грошова маса

V – грошовий мультиплікатор

H – грошова база

Таким чином, пропозиція грошей може зростати або за рахунок  збільшення грошової бази (якщо мультиплікатор є постійним), або збільшення мультиплікатора.

mm =(с+1)/(с+r)

с – співвідношення готівки в обігу / депозити (CY/DEP)

r  – співвідношення резервів / депозити (R/DEP)

Центральний банк має вплив на r, встановлюючи вимоги до рівня резервів, а отже може змінювати таким чином грошовий мультиплікатор.

Останній також змінюватиметься, якщо змінюватиметься с, але це співвідношення фактично визначається економічними агентами, хоча органи грошово-кредитного регулювання можуть впливати на нього опосередковано через зміну процентної ставки по депозитах.

Раніше центральні банки проводили монетарну політику через вплив на пропозицію грошей.

Через суттєві коливання швидкості обертання грошей така монетарна політика була неефективної

В результаті банки почали використовувати короткострокові процентні ставки як інструмент впливу на економіку.

Експансійна монетарна політика – пропозиція грошей перевищує попит на гроші:

–      ↓ процентних ставок (за умови гнучких ставок)  Þ↑ зростання сукупного попиту

–      ціни ? виробництво ?

–     За наявності безробіття та невикористаних потужностей – велика ймовірність ↑ виробництва, інакше ↑ цін

–      Вплив на платіжний баланс може бути через: зміну внутрішнього попиту, внутрішніх цін або зміну процентної ставки.

Основні інструменти монетарної політики

Прямi:

–          контроль над процентними ставками

–          встановлення обмежень щодо кредитування

–          цільове кредитування центральним банком

Непрямi:

–          операції на відкритому ринку

–          норма обов’язкового резервування

–          операції центрального банку з рефінансування та визначення облікової ставки.

Финансы , ,

Comments are closed.